Συγκολητικό Πιστόλι για καλάι(100W)

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα BS EN 60335-2-45.

Κατηγορία: